Informacje ogólne


Regulaminy


Regulamin Wypożyczalni
Regulamin Czytelni

 


 

 

Regulamin Wypożyczalni
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku

 


Prawo i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy i powiatu.
 2. Czytelnicy spoza Powiatu Kaliskiego wpłacają kaucję w wysokości ceny rynkowej wypożyczonych książek. O terminie zwrotu książek i odbiorze kaucji należy powiadomić bibliotekę co najmniej trzy dni wcześniej.
 3. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien:
  a/ okazać dowód tożsamości; studenci dowód osobisty i legitymację studencką
  b/ podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wypożyczalni
 4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik otrzymuje przy zapisie elektroniczną Kartę czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty może otrzymać kolejną kartę pod warunkiem uiszczenia kwoty 5 zł
 6. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek może być pobrana kaucja w wysokości równej co najmniej cenie rynkowej wypożyczonej książki.
 7. Uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału Zamiejscowego w Opatówku zamieszkałych na stałe poza terenem Gminy Opatówek obowiązuje po zakończeniu nauki rozliczenie się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.


Wypożyczanie

 1. Czytelnik powinien zgłaszać się z do biblioteki z elektroniczną Kartą czytelnika, która jest niezbędna przy dokonywaniu rejestracji wypożyczeń.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 woluminów.
 3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na 2 tygodnie.
 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach bibliotekarzowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.
 5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być, na prośbę czytelnika, przedłużony pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Z książek stanowiących księgozbiór czytelni można korzystać na miejscu w bibliotece.
 7. W wyjątkowym przypadku bibliotekarz może wypożyczyć książkę z czytelni, określając termin jej zwrotu.
 8. Czytelnik, który nie dotrzyma terminu zwrotu książki z czytelni, nie może więcej wypożyczać książek z czytelni do domu.
 9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książce, pomaga z doborze literatury, korzystaniu z katalogów komputerowych i wydawnictw informacyjnych.
 10. W razie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
 11. Biblioteka nie obsługuje czytelników nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających
 12. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia, picia i używania telefonów komórkowych.Przetrzymanie książek

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr. od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki. Jeżeli czytelnik otrzyma upomnienie opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki. Wysokość kary za każdy dzień przetrzymywania książki może ulec zmianie w związku z inflacją.
 2. Biblioteka wysyła do czytelnika 3 upomnienia zwykłe i upomnienie ostateczne.
 3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat karnych za przetrzymywanie książek biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.Zagubienie lub uszkodzenie książek
Poszanowanie książek i innych materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem
 3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książek dostrzeżonych braków lub uszkodzeń.
 4. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę zobowiązany jest ją odkupić.
 5. W wyjątkowej sytuacji, gdy odkupienie tego samego tytułu jest nie możliwe, czytelnik uzgadnia inny tytuł książki z bibliotekarzem.
 6. Czytelnik, który zgubił część dzieła wielotomowego powinien odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe -  całość dzieła.Życzenia i zażalenia

 1. Czytelnik może zgłaszać swoje życzenia i uwagi Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 3. Od decyzji Dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Opatówek.


Opatówek, dnia 1 kwietnia 2006 r.

 

 Regulamin Czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku

§ 1.

 1. Ze zbiorów czytelni może korzystać każdy, kto przestrzega Regulaminu czytelni
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości z fotografią.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do wpisania się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni panuje cisza i obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.
 6. Ze zbiorów czytelni nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

§ 2.

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z czasopism można korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism należy zamawiać u bibliotekarza.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Książkę w wyjątkowych wypadkach można wypożyczyć do domu
 8. Czytelnik może zamówić książkę, której nie ma w księgozbiorze. W miarę możliwości będzie ona sprowadzona z innej biblioteki. Koszty przesyłki książki ponosi czytelnik. Czytelnik może korzystać ze sprowadzonej książki wyłącznie w czytelni.


§ 3.

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.


§ 4.

Na kopiowanie materiałów informacyjnych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.


§ 5.

Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie. Stopień uszkodzenia ocenia bibliotekarz.


§ 6.

Skargi i propozycje czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.


§ 7.

Czytelnik nie stosujący się do zasad wyłożonych w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Opatówek.

 

Opatówek, dnia 5 czerwca 2006 r.Data utworzenia: 2009-09-28
Data aktualizacji: 2010-05-27

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony