Konkursy


Schowaj się za książkę - konkurs sleeveface

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie fotograficznym pod patronatem  Starosty Kaliskiego  Krzysztofa Nosala

SLEEVEFACE – SCHOWAJ SIĘ ZA KSIĄŻKĘ


Plakat sleeveface

 

 SLEEVEFACE
- to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki.


(Na plakacie wykorzystano okładki książek: D. Foenkinos, Delikatność, Wyd. Znak, Kraków 2012 oraz J. Clarkson, Motoświat, Wyd. Insignis, Kraków 2007.) 

 

Regulamin

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa i zamiłowania do książek w niekonwencjonalny sposób;
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • promowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników książki i fotografii z powiatu kaliskiego bez względu na wiek.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii sleeveface.

3. Fotografię należy wywołać na papierze matowym w formacie 15x21cm. bez dodatkowych elementów tj. ramka, datownik itp.

4. Każdy Uczestnik* może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia

(*Uczestnik - reprezentant grupy rodzinnej lub przyjaciół).

5. Sesję fotograficzną można wykonać w bibliotece lub w 
dowolnym miejscu wybranym przez Uczestnika.

6. Udział niepełnoletniego Uczestnika wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów i podpisania przez nich oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

7. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora.

8. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane.

9. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu komputerowego.

10.  Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy;
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu - ustawa
  o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii;
 • wraz ze zdjęciami dostarczy/prześle podpisane oświadczenie, będące załącznikiem do niniejszego regulaminu;

 

Warunki dostarczenia:

 •  Prace należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście bądź przesłać do 31 maja 2017 r. (decyduje data stempla poczt.) na adres Organizatora:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek

 •  Zgłaszane zdjęcia powinny być opisane na odwrocie w taki sposób, aby nie uszkodzić zdjęcia. Opis powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek Uczestnika. Nie należy podklejać zdjęć.
 • Organizatorzy będą traktowali prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie w czasie przesyłki.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Prace będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 • Ocenie będą podlegać wyłącznie prace Uczestników, którzy wraz ze zdjęciami dostarczą podpisane oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 • Decyzja jury jest ostateczna.
 • Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do ogólnej wiadomości.
 • Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w siedzibie Organizatora oraz w różnych środkach przekazu. Prezentowane i publikowane fotografie będą podpisywane nazwiskiem autora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

 

Oświadczenie do pobrania w siedzibie Organizatora lub na www.biblioteka.opatowek.pl.

1. REGULAMIN

2. OŚWIADCZENIEData utworzenia: 2017-03-15
Data aktualizacji: 2017-03-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony