Logo Biuletynu Informacji Publicznej biblioteka@opatowek.pl + 48 510 456 021

Regulaminy                                           

 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 

w Opatówku oraz w filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej

 

Postanowienia ogólne

 1. Podstawę prawną nadania niniejszego Regulaminu stanowi:
 • Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.
 • Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

Prawo i warunki korzystania z biblioteki 

1. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz w filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinni:

a. obywatele Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
     i nr pesel, po zapoznaniu się z Regulaminem i treścią zobowiązania, podpisać je,

b. obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, po      
     zapoznaniu się z Regulaminem i treścią zobowiązania, podpisać je.

3. Osobę niepełnoletnią może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki i podpisuje kartę zobowiązania.

4. Przy zapisie do biblioteki Czytelnik zobowiązany jest podać adres do korespondencji.

5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

6. Czytelnik przy zapisie otrzymuje bezpłatnie elektroniczną kartę Czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty może otrzymać kolejną pod warunkiem uiszczenia kwoty 5 zł.

7. Dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych biblioteki
i podlegają ochronie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytelnik zostaje poinformowany o tym, że:

a/ Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzibą w Opatówku, ul. Kościelna 15.

b/ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GBP w Opatówku możliwy jest pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl.

c/ Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania Czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty upływu ważności karty, pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki.

e/ Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (pod warunkiem, że zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f/ Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

g/ Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wszystkich korzystających z zasobów i usług biblioteki, w tym wizerunku, są zawarte w Klauzuli Informacyjnej oraz Regulaminie Monitoringu.

Udostępnianie zbiorów

 1. W celu wypożyczenia zbiorów Czytelnik powinien zgłaszać się do biblioteki
  z elektroniczną kartą Czytelnika.
 2. Jednorazowo może wypożyczyć do 10 książek. Na wniosek Czytelnika i w szczególnych przypadkach może zostać zwiększona ilość wypożyczonych woluminów. Każdorazowo decyzję taką podejmuje bibliotekarz.
 3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na 2 tygodnie. Na wniosek Czytelnika i w szczególnych przypadkach termin wypożyczenia może być dłuższy. Każdorazowo decyzję taką podejmuje bibliotekarz.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych książek może być, na prośbę Czytelnika, przedłużony (osobiście, mailem lub telefonicznie) pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarzowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.
 6. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książce, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów komputerowych i wydawnictw informacyjnych.
 7. W przypadku szczególnie cennych książek możliwe będzie korzystanie z nich jedynie na miejscu lub może zostać pobrana kaucja w wysokości równej co najmniej cenie rynkowej wypożyczonej książki.
 8. Czytelnik może zarezerwować książki lub inne zbiory, które są wypożyczone przez innego Czytelnika. Rezerwacje realizuje się w kolejności ich zgłoszeń.
 9. Czytelnik ma możliwość wcześniejszego zamówienia zbiorów z magazynu oznaczonych sygnaturą M. W tym przypadku zbiory będą dostępne w ciągu 48 godzin w dni robocze.
 10. W przypadku braku poszukiwanych zbiorów Czytelnik może uzyskać informację, która z bibliotek je udostępnia, może też prosić o sprowadzenie ich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim przypadku Czytelnik ponosi koszty przesyłki. Zbiory wypożyczone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie na miejscu.
 11. Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, mieszkającym na terenie Gminy Opatówek, zbiory biblioteczne mogą być dostarczane bezpłatnie do domu przez bibliotekarza. Decyzje takie są podejmowane indywidualnie po konsultacji
  z dyrektorem biblioteki.
 12. W razie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

Korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki na miejscu

 1. Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i jej filii można korzystać także na miejscu w bibliotece. W okresie letnim także na dziedzińcu biblioteki w Opatówku.
 2. Ze zbiorów i usług biblioteki na miejscu, mogą korzystać Czytelnicy oraz osoby nie będące Czytelnikami biblioteki.
 3. Wszystkie Osoby korzystające ze zbiorów i usług biblioteki są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Chęć korzystania ze zbiorów na miejscu lub na dziedzińcu biblioteki należy zgłosić bibliotekarzowi oraz odnotować w rejestrze odwiedzin.
 5. Zbiory, z których korzystano na miejscu (w tym także na dziedzińcu) należy zwrócić bibliotekarzowi.
 6. Bibliotekarze nie obsługują Osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, a jedzenie i picie jest dozwolone w określonych miejscach.

Przetrzymanie książek

 1. Jeżeli Czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki.
 2. Wpłaty za przetrzymane książki są potwierdzane przez Czytelników własnoręcznym podpisem na formularzu wpłat.
 3. Jeżeli Czytelnik otrzyma pisemne upomnienie, opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki.
 4. Pisemne upomnienie może poprzedzać e-mail lub telefoniczne wezwanie do zwrotu książek.
 5. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, nie zwróci książek i odmówi uiszczenia należnych opłat, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 6. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Czytelnika, kara za przetrzymanie książek może zostać zmniejszona, anulowana lub zastąpiona poprzez przekazanie do biblioteki książek uznanych przez bibliotekarza za przydatne i o wartości zbliżonej do naliczonej kary.

Zagubienie lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych, poszanowanie zbiorów i mienia biblioteki

 1. Wszystkie Osoby korzystające ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i jej filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej, powinny szanować udostępnione zbiory.
 2. Korzystający i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem.
 3. Osoby korzystające ze zbiorów biblioteki, są zobowiązane zgłosić przy ich zwrocie powstałe braki lub uszkodzenia.
 4. Osoba, która zniszczyła lub zgubiła wypożyczone zbiory, zobowiązana jest je odkupić.
 5. W wyjątkowej sytuacji, gdy odkupienie tego samego zbioru/tytułu nie jest możliwe, Korzystający uzgadnia sposób rozwiązania sytuacji z bibliotekarzem.
 6. Osoba, która zniszczyła lub zgubiła część dzieła wielotomowego powinna odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe - całość dzieła.
 7. Przebywanie w bibliotece, w tym na dziedzińcu oraz korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu, wymaga poszanowania mienia i zasad współżycia społecznego.
 8. Zniszczenie lub uszkodzenie mienia biblioteki, w tym także na dziedzińcu, będzie skutkowało koniecznością odkupienia lub pokrycia kosztów naprawy zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu.
 9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 10. Za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez zwierzęta towarzyszące, odpowiadają ich właściciele.
 11. Pracownik biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki i odmówić obsługi Osobie niestosującej się do przepisów niniejszego Regulaminu, w tym Osobie naruszającej poszanowanie mienia i zasad współżycia społecznego.

Życzenia i zażalenia

 1. Korzystający ze zbiorów i usług GBP w Opatówku mogą zgłaszać swoje życzenia
  i uwagi Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu mogą być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawione  prawa do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.
 3. Od decyzji Dyrektora Biblioteki przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.

  Opatówek, 27 maja 2021 r. Aneks z 11.03.2022 r.Regulamin korzystania z letniej czytelni 

na dziedzińcu biblioteki

 

 • Wejdź do biblioteki i powiedz bibliotekarzowi, że chcesz spędzić czas na dziedzińcu.

 • Jeśli znajdująca się na zewnątrz ilość mebli jest niewystarczająca dla Ciebie i osób Tobie towarzyszących, możesz wziąć dodatkowe krzesło ogrodowe lub leżak, ale poinformuj o tym bibliotekarza. (ostrożnie rozkładaj leżak)

 •  Jeśli chcesz - możesz wziąć również na dziedziniec książkę lub gazetę.

 • Masz ochotę na kawę, herbatę – zapraszamy. Jeśli bibliotekarz jest zajęty – zaczekaj, on pomoże Ci przygotować wybrany napój.

 • Przed opuszczeniem dziedzińca odłóż wszystko do środka biblioteki
  i zgłoś ten fakt bibliotekarzowi.

 • Prosimy, wpisz swoje imię do rejestru odwiedzin.

 • Używaj wszystkiego zgodnie z przeznaczeniem.

 • Pamiętaj, że Twoje zachowanie na dziedzińcu, czy w bibliotece nie powinno być sprzeczne zasadami współżycia społecznego.

 • Pamiętaj, że na dziedzińcu i w bibliotece obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, czy innych substancji odurzających.

 • Dbaj o wszystko jak o swoje, aby inni też mogli cieszyć się tym, co udało się tutaj zorganizować.

 • Proszę nie śmieć i nie niszcz. Nie wchodź na mur.

 • Pamiętaj, że letnia czytelnia na dziedzińcu jest dostępna w dniach pracy biblioteki, pół godziny po jej otwarciu do pół godziny przed zamknięciem biblioteki i tylko przy sprzyjającej aurze.

 • Odpoczywaj, czytaj, rozmawiaj, relaksuj się.


Regulamin korzystania z Internetu 

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów 

w Opatówku

 

Regulamin określa zasady korzystania z Internetu

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku


 1. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy GBP w Opatówku.
 2. Osoby korzystające z Internetu są wpisywani do właściwego rejestru odwiedzin po zapoznaniu się
  z niniejszym regulaminem.
 3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem  bibliotekarza.
 5. Przy jednym komputerze może przebywać tylko 1 użytkownik.
 6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą mogły korzystać
  z komputerów
 7. Nie wolno wykorzystywać komputerów do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagujących przemoc, ideologię faszystowską itp.).
 8. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję
  i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.
 9. Osoby użytkujące sprzęt komputerowy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze.
 10. Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 11. Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.
 12. Użytkownicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku. W przypadku pozostawienia przez użytkownika własnych plików na dysku zostaną one usunięte.
 13. Istnieje możliwość zapisu danych na prywatny nośnik zewnętrzny użytkownika.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane na sprzęcie komputerowym poprzez niewłaściwe korzystanie z niniejszego sprzętu.
 15. W sytuacji oczekiwania na dostęp do komputera większej liczby użytkowników maksymalny czas korzystania z komputera będzie ograniczony do ½ godziny
 16. Ze względów zdrowotnych dzieci do lat 15 mogą korzystać z komputera w bibliotece maksymalnie do 1 godziny dziennie.
 17. Biblioteka nie oferuje możliwości wykonywania wydruków z Internetu.
 18. Przy stanowiskach komputerowych nie należy spożywać posiłków i napojów.
 19. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania z komputerów z dostępem do Internetu.
 20. Od decyzji Dyrektora Biblioteki użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów

w Opatówku


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w  Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, miejsca instalacji kamer na terenie budynku, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Infrastruktura Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku objęta monitoringiem wizyjnym :

Wypożyczalnia – 1 kamera

Biblioteka – 2 kamery

Sala multimedialna – 1 kamera

Patio zewnętrzne – 2 kamery

3. Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz osób przebywających na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku.
 • ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu;
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych na terenie biblioteki (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
 • sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku.

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). Przeglądanie materiału możliwe jest przez podanie określonej daty i godziny.

5. System monitoringu wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku składa się z:

 • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku GBP w Opatówku oraz w obszarach wskazanych w pkt. 2 w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 • ikony programu na monitorach komputerów, pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi – wzór tabliczki informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

7. Pracownicy oraz interesanci są poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego .

8. Rejestrator znajduje się w pomieszczeniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

9. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają tylko upoważnione osoby.

10. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego kasują się automatycznie po upływie określonego czasu, na który wpływa wielkość zapisu.

11. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe , poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniających poufność, integralność i rozliczalność tych danych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd do zbiorów danych osobowych upoważnionym do tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie pisemnego wniosku kierownika danej jednostki. Dane ww. służbom przekazywane są na nośnikach zewnętrznych. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osoby do tego uprawnione. Przekazanie danych zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

12. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nadawane są zgodnie z zakresem czynności służbowych. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

13. Loginem i hasłem zabezpieczony jest rejestrator nagrań z monitoringu wizyjnego. Dostęp do rejestratora nagrań posiada Dyrektor GBP w Opatówku . Hasło dostępu do rejestratorów jest zmieniane w przypadku takiej konieczności. O zmianie hasła decyduje Dyrektor jednostki. Hasła należy utrzymywać w tajemnicy również po upływie ich ważności.

14. Przed przystąpieniem do pracy z systemem monitoringu wizyjnego, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń monitoringu oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora danych albo Inspektora Ochrony Danych Osobowych .

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.


Regulamin Imprez


I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w  Opatówku zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, konkursy, kursy, rajdy rowerowe, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno – edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w  Opatówku.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Liczba uczestników imprez może być ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 4. W trakcie imprezy zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych, głośnego zachowania zakłócającego uczestniczenie w imprezie.
 5. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

III. Zmiany terminu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie
  i terminie imprezy lub jej całkowitego odwołania.
 2. Informacja dotycząca odwołania lub zmiany terminu imprezy zamieszczana będzie na stronie internetowej Organizatora oraz przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Dane osobowe uczestników imprez są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 Organizator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia imprezy, jednocześnie oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są przetwarzane w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub ubezpieczenia Uczestnika. Uczestnik imprezy zostaje powiadomiony o swoich prawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy imprez są o tym fakcie informowani tuż przed rozpoczęciem imprezy i ewentualnych czynności dokumentujących jej przebieg.
 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunki Uczestników imprez nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu ich użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych  dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi. 

V. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora lub prowadzącego spotkanie wykładowcy/prelegenta.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 21 maja 2018 r.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityka dotycząca plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu